Russland - Norge
Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Russland - Norge

RELASJONENE MELLOM NORGE OG RUSSLAND

Den første omtalen av avtalefesting av det bilaterale forholdet mellom Norge og Russland, finner man i det 18. århundre. I 1251 ble den første avtalen om regulering av forhold i grenseområdene mellom Russland (Novgorod-riket) og Norge inngått. I 1326 kom en ny avtale på plass som styrket den allerede eksisterende landegrensen mellom de to statene. Denne grensen, som aldri ble krenket av kriger, ble den første avtalefestede grense som eksisterer i Europa. Den er også en av vårt lands eldste statsgrenser. Den nåværende grenselinjen ble fastsatt i 1826. Lengden på landegrensen er på 196 km og havgrensen i Varangerfjorden er på 24 mil.

Den russiske regjeringen var den første som offisielt anerkjente Norges uavhengighet i 1905. I oktober 1944 frigjorde Den røde armé Øst-Finnmark fra de tyske styrkene under Petsamo-Kirkenes-operasjonen. Dette la grunnlaget for Norges frigjøring fra den tyske okkupasjonen. Den 16. desember 1991 anerkjente Norge, som det første vestlige landet, Russland som en suveren stat.

Det norsk-russiske forholdet utviklet seg ganske aktivt og var kjennetegnet av en intens politisk dialog.

26. og 27. april 2010 kom presidenten i Den Russiske Føderasjon til Norge på statsbesøk. Det ble gjennomført samtaler med kong Harald V og daværende stortingspresident Dag Terje Andersen samt forhandlinger med statsministeren (den gang Jens Stoltenberg).

15. september 2010 avla Norges statsminister et arbeidsbesøk til Murmansk der det ble gjennomført forhandlinger med presidenten i Den Russiske Føderasjon og mellom utenriksministrene i Norge og Russland.

4. juni 2013, etter Barentstoppmøtet 3. og 4. juni i Kirkenes, gjennomførte Jens Stoltenberg og Dmitrij Medvedev bilaterale forhandlinger og deltok i en symbolsk grensekryssingsseremoni mellom Norge og Russland. 

13. - 16. februar 2014 besøkte Norges nye statsminister Erna Solberg de olympiske vinterlekene i Sotsji hvor hun for første gang møtte formannen for Den Russiske Føderasjonens regjering Dmitrij Medvedev.

25. – 27. februar 2014 besøkte kronprins Haakon Sankt-Petersburg for å delta i åpningsseremonien til Jotuns nye fabrikk.

Det gjennomføres regelmessige besøk og møter mellom utenriksministrene, herunder sideløpende med forskjellige internasjonale arrangementer. 20. – 21. januar 2014 besøkte  Norges utenriksminister Børge Brende Moskva hvor han møtte lederen for det russiske utenriksdepartementet.

Grunnet Norges standpunkt til situasjonen i Ukraina og Krims tilbakevendelse til Russland i 2014, har intensiteten i de norsk-russiske politiske kontaktene gått betraktelig ned. Dog, 24. - 25. oktober 2014, avla den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov Kirkenes et besøk som fant sted samtidig med 70-års jubileet for Den røde armés frigjøring av Nord-Norge. På arrangementet fra norsk side deltok kong Harald V, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende, som Lavrov også hadde forhandlinger med.

Kontakten mellom parlamentene i Norge og Russland blir også opprettholdt. 4. – 5. desember 2013 besøkte Valentina Matvijenko, lederen av Føderasjonsrådet i Den Russiske Føderasjonens Føderale forsamling, Norge. Det ble avholdt møter med stortingspresident Olemic Thommessen og statsminister Erna Solberg under dette besøket.

Det ble opprettet grupper for samarbeid med Stortinget i Føderasjonsrådet og Statsdumaen. I februar 2014 ble det også opprettet en vennskapsgruppe med Russland på Stortinget.

Dialogen mellom fagministeriene fortsetter. 25. – 28. november 2014 deltok en delegasjon fra Russland, under ledelse av statssekretær og viseinnenriksminister Igor Zubov, på det årlige møtet i Østersjørådets aksjonsgruppe mot organisert kriminalitet (Baltic Sea Task Force on Organised Crime (BSTF)) i Oslo. Sideløpende med dette arrangementet var det bilaterale samtaler med norske kolleger. 15. – 17. desember 2014 besøkte en delegasjon fra Den føderale russiske straffegjennomføringstjenesten (FSIN), ledet av Gennadij Kornijenko, Norge. 

I mars 2014 ble det militære samarbeidet med Russland satt på vent av Det norske forsvarsdepartementet pga. situasjonen i Ukraina. I desember 2014 ble samarbeidet ytterligere lagt på is ut 2015. Samtidig fortsetter samarbeidet mellom kyst,- rednings- og grensetjenestene i begge land samt den direkte kontakten mellom Forsvarets operative hovedkvarter i Bodø og hovedkvarteret til den russiske Nordflåte.

De interregionale relasjonene utvikles videre. Guvernørene i Murmansk og Arkhangelsk fylke møtes jevnlig med sine norske partnere. Arkhangelsk fylkes formannskap i Barentsrådet   i perioden 2013-2015 bidrar også til gjennomføringen av de omfattende relasjonene med Nord-Norge. I februar 2014 besøkte Nordlands fylkesrådsleder Tomas Norvoll Leningrad fylke. I oktober 2014 besøkte guvernøren i Leningrad fylke, Aleksander Drozdenko, Bodø for å sette fart i utviklingen av de handelsøkonomiske forbindelsene.

I 2014 ble det gjennomført fire næringslivsbesøk fra våre regioner til Norge: Jamalo-Nenets autonomt område i februar, Murmansk fylke i mars, Leningrad fylke i oktober og Novgorod fylke i oktober.

Det juridiske grunnlaget for de handelsøkonomiske forbindelsene mellom Norge og Russland består av Avtalen om handel og økonomisk samarbeid av 26. mars 1996, som også er grunnlaget for arbeidet til Den blandede norsk-russiske kommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid. Kommisjonens formann på russisk side er minister for naturressurser og økologi Sergej Donskoj og på norsk side næringsminister Monica Mæland. Kommisjonens 16. sesjon fant sted 10.-11. juni 2013 i Oslo. Den 17. sesjonen som var planlagt avholdt i mai 2014 i Moskva, ble avlyst da den norske part takket nei til å delta pga. situasjonen i Ukraina.

10. – 12. desember 2014 ble det 4. norsk-russisk næringslivsforum gjennomført i Moskva med totalt over 160 deltakere. ”Russlands regioner” som er et mindre norsk-russisk næringslivsforum, fant sted 10. oktober 2013 i Oslo. Delegasjoner fra regionene Nizjnij Novgorod, Uljanovsk, Vologda, Murmansk og Orenburg samt representanter fra forskjellige norske selskaper deltok på dette arrangementet.

I henhold til tall for 2014 utgjorde vareomsetningen mellom Norge og Russland 2,4 milliarder dollar. Den russiske eksporten består hovedsakelig av råvarer. Leveransene av nonferrometaller (primær aluminium) utgjorde 30,7 %   og olje og oljeprodukter 22,5 %. Tallene for 2014 viser at Norges export til Russland fremdeles domineres av fisk og fiskeprodukter, som utgjør 63,2 %. 

Det er registrert over 100 selskaper med norsk kapital i Russland. Den akkumulerte verdien av de direkte norske investeringene i russisk økonomi utgjorde per 1. januar 2013 576 millioner dollar. Den akkumulerte verdien av de direkte russiske investeringene i Norge lå på 56,9 millioner kroner. Prioriterte arbeidsområder er industri, fiskeoppdrett, engroshandel, tjenester, telekommunikasjon og massemedia.

Et av de raskest voksende områdene i det bilaterale samarbeidet er energi. 5. mai 2012 ble det underskrevet en samarbeidsavtale mellom Rosneft og Statoil i Moskva. 21. juni 2013, under St. Petersburg International Economic Forum, signerte Rosneft og Statoil en avtale om å etablere flere fellesselskap som skal utforske leteområder i Okhotskhavet og Barentshavet. Selskapene har også inngått en avtale om et samarbeidsprosjekt som skal vurdere muligheten for kommersiell drift av kalksteinsformasjonen Domanik på 12 lisensblokker tilhørende Rosneft i Samara-regionen. Rosneft vil eie 51 prosent og Statoil 49 prosent av selskapet. Samarbeidet mellom Rosneft og Statoil i forbindelse med utviklingen av Kharyaga-feltet i Nenets autonome område fortsetter.

Fra og med 10. oktober 2014 sluttet Norge seg til EUs sanksjoner mot Russland. Norske og russiske selskaper fortsetter for tiden å analysere sanksjonenes mulige innvirkning på felles prosjekter som er under gjennomføring.

Miljøvernspørsmål er gjenstand for drøftinger på møter i Den blandede norsk-russiske miljøvernkommisjon. Kommisjonens 17. sesjon ble avholdt 18. september 2012 på Svanhovd. Kommisjonsmøtet som var planlagt avholdt våren 2014 i Moskva, ble utsatt av den norske part grunnet Norges standpunkt til situasjonen i Ukraina. Felles prosjektvirksomhet gjennomføres i overensstemmelse med Arbeidsprogrammet for 2013-2015 og har over 40 prosjekter innen vern av det marine miljø, forvaltning av det biologiske mangfoldet i Barentsregionen,  reduksjon av forurensning, vern av kulturarven og klimaendringer. Norske og russiske eksperter samarbeider om modernisering av den metallurgiske produksjonen til gruveselskapet Norilsk Nickel og reduksjon av farlige utslipp til luft fra bedriftene tilhørende det nevnte gruveselskapet og som er beliggende på Kola-halvøya. 

Samarbeidet innen atom- og strålingssikkerhet skjer hovedsakelig innenfor rammene av Den norsk-russiske kommisjonen for atomsikkerhet. Kommisjonens 17. møte fant sted 24. september 2014 i byen Poliarnyje Zori, Russland. Blant prioriterte samarbeidsretninger er forberedelse til utfrakting av brukt kjernebrensel fra Andrejeva-bukten (Murmansk fylke), ivaretagelse av sikkerheten ved Kola og Leningrad atomkraftverkene samt samarbeid mellom tilsynsmyndighetene.

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland har lange tradisjoner. Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon arbeider produktivt. Kommisjonens 44. sesjon fant sted 7. – 10. oktober 2014 i Oslo. Den 45. sesjon er planlagt avholdt i oktober i år med Russland som vertsland. Samarbeidet utøves i relevante internasjonale fora.

En spesiell plass i det bilaterale forholdet har spørsmålet knyttet til russisk tilstedeværelse på Svalbard. Russland, som er part til den internasjonale Avtalen av 1920, utøver næringsvirksomhet (utvinning av kull) og gjennomfører forskningsaktiviteter på øygruppen. Siden april 2007 har Den russiske regjeringskommisjonen til ivaretakelse av russisk tilstedeværelse på øygruppen arbeidet på Svalbard. Siden juni 2012 har kommisjonen vært ledet av viseformannen for Den Russiske Føderasjonens regjering Arkadij Dvorkovitsj. 2. september 2014 underskrev formannen for Den Russiske Regjering, Dmitrij Medvedev, en forordning om opprettelsen av Det russiske vitenskapssenteret på Svalbard.

Samarbeidet innen vitenskap, kultur og utdanning gjennomføres med grunnlag i den bilaterale Avtalen om kultursamarbeid av 1994. I overensstemmelse med det mellomstatlige samarbeidsprogrammet innen kultur, utdanning og forskning (2000) ble Handlingsplan for kultursamarbeid i Nordområdene, underskrevet 28. januar 2009.

Under gjenbesøket til Norges kultur- og kirkeminister ble det 16. juni 2009 undertegnet et samarbeidsprogram for 2010-2012 mellom det russiske kulturministeriet og Det norske kultur- og kirkedepartementet. I april 2013 ble det undertegnet et nytt program for den neste toårsperioden.

I 2010 ble Norsk-russisk kulturforum opprettet, et fast samarbeidsorgan innen kultur. Forumets 5. møte fant sted 10.-13. juni 2014 i Syktyvkar (Republikken Komi). Forumets møte i 2015 vil finne sted i Norge.

2015