Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

De handelsøkonomiske relasjoner

Det juridiske grunnlaget for de handelsøkonomiske forbindelsene mellom Russland og Norge består av følgende mellomstatlige avtaler, som også danner rammebetingelsene for den utenriksøkonomiske virksomheten: Avtalen om handel og økonomisk samarbeid av 26. mars 1996, Avtalen om fremme og gjensidig beskyttelse av investeringer  av 4. oktober 1995, Overenskomsten til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter og inntekt og formue av 26. mars 1996 og Overenskomst om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet  av 15. september 2010.

Grunnlaget for arbeidet til Den russisk-norske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid er Avtalen om handel og økonomisk samarbeid av 26. mars 1996. Kommisjonens formann på russisk side er minister for naturressurser og økologi Sergej Donskoj og på norsk side næringsminister Thor Røe Isaksen.

Etter et fireårige opphold grunnet norsk reaksjon på krisen i Ukraina ble den 17. sesjon avholdt i Moskva den 20. april 2017.

Kommisjonen har følgende arbeidsgrupper:

- for reiseliv;

- for regionalt og grensenært samarbeid;

- for skipsbygging.

Norge, som medlem av arbeidsgruppen for Russlands inntreden i WTO, har ytt et positivt og konstruktivt bidrag til utviklingen av forhandlingsprosessen og dens vellykkede avslutning. Allerede i 2005 ble alle utestående spørsmål løst, og det ble undertegnet en tilsvarende protokoll. Russlands medlemskap i WTO har skapt et nytt grunnlag for handelspolitiske relasjoner mellom Russland og landets handelspartnere, inkludert Norge. Med avslutningen av forhandlingene om tiltredelse til WTO, åpnet det seg muligheter for Russland til OECD-medlemskap og en frihandelsavtale med EFTA-landene.

I 2007 tok Norge, under sitt formannskap i Det europeiske frihandelsforbundet (EFTA), initiativ til utvidelse av samarbeidet med Russland innenfor rammene av EFTA samt utarbeidelse av en avtale mellom Russland og EFTA-landene om bl.a. liberalisering av bilateral handel med varer og tjenester samt gjensidige investeringer. Men i mars 2014, etter initiativ fra EFTAs delegasjon, ble forhandlingsprosessen lagt på is som svar på hendelsene i Ukraina og gjenforeningen av Russland med Krim.

Vareomsetningen mellom Russland og Norge i 2017 lå på 1,8 milliarder dollar (en økning på 25,6% i forhold til 2016). Russland har opprettholdt en positiv handelsbalanse med Norge og andelen av russisk eksport i vareomsetningen mellom Russland og Norge har økt med 32% i forhold til 2016 og utgjorde 1,5 milliarder dollar.

De viktigste varegruppene i Russlands eksport til Norge i 2017 var nonferrometaller (hovedsakelig primært aluminium) - 38,5%, olje og oljeprodukter (diesel og tungolje) – 27,5%, animalske fettstoffer og olje (raps- og soyaolje) – 12,4%.

Russlands import fra Norge i 2017 gikk ned med 2 % (fra 270 millioner dollar til 264,6 millioner dollar). De viktigste varegruppene i norsk eksport til Russland, i henhold til tall fra 2017, var maskiner og transportmidler – 29,3% (hovedsakelig skip og plattformer), industrivarer inndelt etter materialtype (29,0 %, hovedsakelig metaller og stein) og kjemiske produkter (17,7 %).

Blant Norges viktigste handelspartnerne lå Russland i 2017 på 18. plass når det gjelder vareomsetning.

Ifølge Russlands sentralbank utgjorde den akkumulerte verdien av de direkte norske investeringene i Russland per 2. kvartal 2017 232 millioner dollar.

Rundt 70 selskaper med norsk kapital fortsetter sin virksomhet i Russland. Dette er selskaper som spesialiserer seg innen olje- og gassektoren, hotelldrift og matindustri. 

Russisk-norsk minibusinessforum ”Russlands regioner” gjennomføres regelmessig. Under Det 4. russisk-norske minibusinessforumet 17. oktober 2017, arrangert i felleskap av Ambassaden og Den russiske handelsrepresentasjon i Norge, ble det holdt presentasjoner om det økonomiske potensialet og investeringsmulighetene i Republikkene Basjkortostan og Dagestan samt Novgorod oblast.

26. oktober 2016 ble Det 5. russisk-norske businessforumet avholdt i Oslo. På forumet deltok 240 representanter for næringslivet, ministeriene og institusjoner fra begge land.

Russisk-norske businessforum er en viktig plattform for dialog mellom næringslivet i begge land.