Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Atom- og strålingssikkerhet og miljøvernsamarbeid

Et viktig punkt på den bilaterale agendaen har spørsmål knyttet til miljøvern, atom- og strålingssikkerhet samt samarbeid i forbindelse med gjennomføring av redningsoperasjoner, først og fremst i Arktis og det høye Nord. 

Miljøvernspørsmål er gjenstand for drøftinger på møter i Den blandete russisk-norske miljøvernkommisjon. Kommisjonens siste sesjon ble avholdt 30. mai 2017 i Oslo.

Felles prosjektvirksomhet gjennomføres i overensstemmelse med Arbeidsprogrammet for 2016–2018 som inkluderer 28 prosjekter innen vern av det marine miljø, reduksjon av industriell forurensning, forvaltning av det biologiske mangfoldet i Barentsregionen, kontroll med radioaktiv forurensning i nordområdene og grenseoverskridende samarbeid. Russiske og norske eksperter samarbeider om reduksjon av farlige utslipp til luften fra bedriftene tilhørende selskapet ”Kola gruve- og metallurgiselskap” (”Kola GMK”).

16. februar 2015 ble det signert en intensjonsavtale (MoU) om felles overvåkning av isbjørn i Barentshavsregionen og 30. september 2015 en intensjonsavtale (MoU) om forvaltning, overvåkning og studier av atlantisk laks i Murmansk oblast og Finnmark fylke (ansvaret for gjennomføringen av den inngåtte avtalen på russisk side ligger hos Det føderale fiskeribyrået).

Samarbeidet innen atom- og strålingssikkerhet skjer hovedsakelig innenfor rammene av Den russisk-norske kommisjonen for atomsikkerhet. Kommisjonens 20. møte fant sted 27.–28. juni 2017 i Kirkenes. Blant prioriterte samarbeidsretninger er trygg bortfrakting av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall fra Andrejev-bukten (Murmansk oblast), ivaretagelse av sikkerheten ved Kola og Leningrad atomkraftverkene, samarbeid mellom tilsynsmyndighetene, økt ulykkesberedskap og respons ved atomulykker. En viktig milepæl i samarbeidet ble den høytidelige seremonien i Andrejev-bukten den 27. juni 2017 i forbindelse med oppstarten av bortfraktning av brukt kjernebrensel som skal til behandling og lagring.

Felles varslingsprosedyrer for atomulykker og hendelser har blitt igangsatt (slik det er nedfelt i Protokollen inngått mellom Rosatom og Statens strålevern om tidlig varsling av atomulykker og om utveksling av informasjon om atomanlegg som ble underskrevet i september 2015 på randen av IAEAs 59. sesjon).

I 2015 ble det signert en intensjonsavtale (MoU) om felles overvåkning av isbjørn i Barentshavregionen