Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Om enkelte aspekter av lovregulering og støtte til ikke-kommersielle organisasjoners virksomhet i Russland

I samsvar med russisk lovgivning må ikke-kommersielle organisasjoner som utøver innenrikspolitiske aktiviteter i Russland, og som mottar økonomiske midler og eiendeler fra utlandet, registrere seg hos Den Russiske Føderasjons Justisministerium som «utenlandsk agent». Ifølge Den Russiske Føderasjons Justisministerium er det registrert ca. 227 000 ikke-kommersielle organisasjoner i Russland. Av disse var det kun 148 organisasjoner som ble ført opp på listen over «utenlandske agenter».

Den russiske lovgivningen har blitt forbedret for å sikre gjennomsiktighet i ikke- kommersielle organisasjoners arbeid og for å få dem til å delta mer effektivt i løsningen av de aktuelle sosial-politiske spørsmål.

Forsøk på å påvise at russiske myndigheter ønsker å ”kvele” sivilsamfunnet gjennom den føderale loven ”Om innføring av endringer i enkelte forskrifter i Den Russiske Føderasjon” av 23.05.2015, vitner om manglende forståelse for de innenrikspolitiske prosessene som foregår i Russland, eller, muligens, om et bevisst forsøk på å tvinge verdenssamfunnet til å utvikle mistillit til Russlands politiske institusjoner og rettssystem.

Følgende strukturer sørger for et effektivt samspill mellom myndighetene og sivilsamfunnet: Rådet for utvikling av sivilsamfunnet og menneskerettighetene ved President i Den Russiske Føderasjon, samfunnskamre på alle nivåer, samt de føderale og regionale ombudene.

En av hovedoppgaver er å bidra til at samfunns interesser blir ivaretatt i forbindelse med utformingen og gjennomføringen av statspolitikken. Som et eksempel på slikt samarbeid mellom myndighetene og sivilsamfunnet kan nevnes den føderale loven ”Om grunnlaget for samfunnskontroll i Den Russiske Føderasjon” av 21.07.2014 som ble utarbeidet med deltakelse av Rådet for utvikling av sivilsamfunnet og menneskerettighetene og Samfunnskammeret i Den Russiske Føderasjon. Denne loven slår fast at ikke-kommersielle organisasjoner har rett til å delta i gjennomføringen av kontroll med den utøvende makt. Rådet har også ytt et betydelig bidrag til forberedelse av prosedyren for å bli unntatt fra registeret over «utenlandske agenter».

For å støtte ikke-kommersielle organisasjoner som deltar i utviklingen av sivilsamfunnsinstitusjoner, og som gjennomfører sosialt viktige prosjekter og prosjekter innen menneskerettigheter, har det siden 2006 eksistert en tilskuddsordning under President i Den Russiske Føderasjonen (presidenttilskudd). I perioden 2006-2016 ble det bevilget til sammen over 20 milliarder rubler i slik støtte og finansiert over 8 000 prosjekter.

En målrettet støtte til ikke-kommersielle organisasjoner gis av Den Russiske Føderasjons regjering. Det russiske Ministeriet for økonomisk utvikling fordeler årlig tilskudd til konkrete organisasjoner, og i tillegg bevilger de, på konkurransebasis, subsidier fra det føderale budsjettet til de av landets føderasjonssubjekter som har ordninger for støtte til slike organisasjoner. En rekke andre føderale ministerier (herunder Kulturministeriet, Helseministeriet og Arbeidsministeriet) har også fullmakt for å gi økonomisk støtte til den frivillige sektor.

Tiltakene for å regulere ikke-kommersielle organisasjoners politiske virksomhet i Russland som mottar finansiering fra utlandet, utgjør ikke noe ekstraordinært i verdenspraksis.

I henhold til en rekke bestemmelser i amerikanske lover er aktiviteter rettet mot USAs regjering straffbare. For eksempel medfører brudd på artikkel 18 i United States Code USC 2383 (Rebellion or insurrection), USC 2384 (Seditious conspiracy) samt 2385 (Advocating overthrow of Government) inntil 20 års fengsel eller store bøter for medlemmer av organisasjoner som driver med slikt arbeid.

Loven «Om registrering av utenlandske agenter» (Foreign Agents Registration Act eller forkortet FARA) som ble vedtatt i 1938 for å motvirke nazistisk propaganda ikke bare begrenser lobbyvirksomhet av utenlandske interesser, men sørger også for at offentligheten blir rettidig informert om utlendingers forsøk på å påvirke USAs innenriks- og utenrikspolitikk. Ifølge loven plikter alle personer som representerer interessene til «utenlandske oppdragsgivere» i USA, som er definert som utenlandske myndigheter, politiske partier samt juridiske og fysiske personer, å registrere seg hos det amerikanske justisdepartementet og deretter rapportere jevnlig om sin agentvirksomhet.

Begrepet «agent for utenlandsk oppdragsgiver» etter FARA-loven innbefatter enhver fysisk eller juridisk person, herunder ikke-kommersielleorganisasjoner som bedriver politisk virksomhet i USA, innsamling eller utdeling av donasjoner, PR eller lobbyvirksomhet for føderale etater eller tjenestemenn i interessene til enhver utenlandsk oppdragsgiver. Under «politisk virksomhet» forstås alt som kan påvirke amerikanske myndigheter eller offentlige tjenestemenn eller en del av den amerikanske offentlighet når det gjelder å utforme, vedta eller endre Washingtons innenriks- eller utenrikspolitikk .

Brudd på FARAs bestemmelser medfører bot på inntil 10 000 amerikanske dollar eller fengselsstraff på inntil 5 år. Alle utlendinger som er dømt for brudd på respektive artikler blir å utvise.