Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/
12 февраля / 2015

Tiltakspakke for gjennomføring av Minsk-avtalene

1. Umiddelbart og altomfattende ildopphør i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder i Ukraina og dets strenge oppfyllelse starter fra kl. 00.00 (Kiev-tid) den 15. februar 2015.

2. Tilbaketrekking av alle tunge våpen på lik avstand fra begge parter for å etablere en sikkerhetssone med bredde på minst 50 kilometer fra hverandre for artillerisystemer med kaliber 100 mm eller mer, en 70 km bred sikkerhetssone for MLRS og en 140 km bred sikkerhetssone for MLRS-rakettsystemer Tornado-S, Uragan, Smerch og taktiske rakettsystemer Tochka (Tochka-U):

for ukrainske styrker: fra de facto kontaktlinjen;

for væpnede formasjoner fra enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder i Ukraina: fra kontaktlinjen i samsvar med Minsk-memorandumet av 19. september 2014

Tilbaketrekking av ovennevnte tunge våpen må starte ikke senere den andre dagen etter ildopphøret og være avsluttet innen 14 dager.

OSSE skal yte bistand til denne prosessen, med støtte fra den trilaterale kontaktgruppen.

3. Sikre effektiv overvåking og verifisering av ildopphøret og tilbaketrekkingen av tunge våpen av OSSE fra tilbaketrekningens første dag, ved hjelp av alle nødvendige tekniske hjelpemidler, herunder satellitter, droner, radarutstyr og så videre.

4. Den første dagen etter at tilbaketrekkingen har begynt skal man initiere dialog om hvordan man skal gjennomføre lokalvalg i samsvar med ukrainsk lovverk og Ukrainas lov "Om midlertidig ordning for lokalt selvstyre i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder" og fremtiden for disse områdene i henhold til ovennevnte lov.

Umiddelbart, men ikke senere enn 30 dager fra datoen for undertegnelsen av dette dokumentet, må Ukrainas Verkhovnaya Rada (parlament) vedta en forordning med indikasjon av territoriet som skal omfattes av det særskilte regimet i overenstemmelse med loven "Om midlertidig ordning for lokalt selvstyre i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder", basert på den linjen som ble fastsatt i Minsk-memorandumet av 19. september 2014.

5. Sikre benådning og amnesti gjennom å vedta en lov som forbyr forfølgelse og straff av personer i forbindelse med hendelser som fant sted i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder i Ukraina.

6. Sikre løslatelse og utveksling av alle gisler og ulovlig anholdte personer basert på prinsippet "alle for alle". Denne prosessen skal avsluttes senest den femte dagen etter tilbaketrekking.

7. Sørge for sikker tilgang, levering, lagring og distribusjon av humanitær hjelp til de trengende, basert på en internasjonal mekanisme.

8. Utvikle fremgangsmåter for full gjenoppretting av sosiale og økonomiske forbindelser, inklusive sosiale overføringer som for eksempel utbetalinger av pensjoner og andre ytelser (overføringer og inntekter, rettidig betaling av alle kommunale regninger og gjeninnføring av skatteinnbetalinger innenfor rammene av Ukrainas lovverk).

Med dette som målsetting, skal Ukraina gjenopprette styringen over den delen av banksystemet i de konfliktrammede områder, og muligens vil en internasjonal mekanisme bli etablert for å underlette slike transaksjoner.

9. Gjenopprettelse av den ukrainske regjerings fulle kontroll over statsgrensen i hele konfliktsonen som må starte på den første dagen etter lokalvalget og ende etter altomfattende politisk bileggelse (lokalvalget i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder basert på Ukrainas lov og konstitusjonelle reformen) innen utgangen av 2015, på betingelse av oppfyllelse av punkt 11 - i konsultasjoner og i samråd med representanter for enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder innenfor rammene av den trilaterale kontaktgruppen.

10. Tilbaketrekking av alle utenlandske væpnede formasjoner, militært utstyr og leiesoldater fra Ukrainas territorium, noe som skal overvåkes av OSSE. Avvæpning av alle ulovlige grupper.

11. Gjennomføring av en grunnlovsreform i Ukraina, med den nye grunnloven som skal tre i kraft innen utgangen av 2015, hvorav et viktig element er desentralisering (med hensyn til særegenheter i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder, samordnet med representanter for disse distriktene), samt godkjenning av et permanent regelverk med spesiell status for enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder i samsvar med de tiltak som er nevnt i fotnote [1], innen utgangen av 2015» (se fotnote).

12. I henhold til Ukrainas lov "Om midlertidig ordning for lokalt selvstyre i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder”, skal spørsmål om lokalvalg diskuteres og samordnes med representanter for enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder innenfor rammene av den trilaterale kontaktgruppen. Valget vil bli gjennomført i samsvar med relevante OSSE-standarder og med overvåkning av OSSE ODIHR.

13. Intensivere arbeidet til den trilaterale kontaktgruppen, blant annet gjennom etablering av arbeidsgrupper for gjennomføring av relevante aspekter av Minsk-avtalene. De vil gjenspeile sammensetningen av den trilaterale kontaktgruppen.

Merknader:

Slike tiltak inkluderer, i samsvar med loven ”Om særskilt ordning for lokalt selvstyre i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder”, følgende:

- fritak for straff, trakassering og diskriminering av personer tilknyttet hendelsene som fant sted i enkelte distrikter av Donetsk- og Lugansk-områder;

- retten til språklig selvbestemmelse;

- lokale myndigheter deltar i utnevnelsen av lederne for påtalemyndigheten og domstoler i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder;

- muligheten for sentrale utøvende myndigheter til å inngå avtaler med relevante lokale myndigheter om økonomisk, sosial og kulturell utvikling av enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder;

- staten skal støtte den sosioøkonomiske utviklingen av enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder;

- bistand fra de sentrale myndigheter til grenseoverskridende samarbeid mellom enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder og regioner i Den russiske føderasjon;

- opprettelse av folkemilitsgrupper etter en beslutning fra de lokale selvstyreorganene for å opprettholde offentlig orden i enkelte distrikter i Donetsk- og Lugansk-områder;

- fullmaktene til folkevalgte i de lokale selvstyreorganene og embetspersoner som velges gjennom ekstraordinært valg som fastsettes av Verkhovnaya Rada i Ukraina etter denne loven, kan ikke trekkes tilbake før de utløper.

Dokumentet ble signert av deltakerne i den trilaterale kontaktgruppen:

Ambassadør H.Tagliavini

Ukrainas 2. president L.D.Kutsjma

Den russiske føderasjonens ambassadør i Ukraina M.Y.Zurabov

A.V.Zakhartsjenko

I.V.Plotnitskij