Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Forretningsvisum eller visum på humanitært grunnlag

Konsulatavdelingen mottar dokumenter for visumutstedelse utelukkende etter online tidsbestilling, bruk følgende link.

Norske statsborgere eller borgere av EU-land kan besøke Russland med forretnings- eller kommersielle formål, for å delta i konferanser, utstillinger eller i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer ved å benytte seg av den forenklede fremgangsmåten. Søknad skal inneholde følgende dokumentasjon: 

 1. Utfylt søknadsskjema, pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland);
 2. Dokumentasjon på formålet med reisen til Russland

For deltakere i offisielle delegasjoner som etter en offisiell innbydelse skal delta på møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk territorium:

 • et brev (i original eller fargekopi av god kvalitet) utstedt av kompetent myndighet i Norge, et annet EU-land eller av en EU-organisasjon som bekrefter at søkeren deltar i statens delegasjon som skal reise til russisk territorium for å delta i de nevnte arrangementene, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen fra statlige eller lokale myndigheter i Den Russiske Føderasjon eller fra mellomstatlige organisasjoner.

  Det utstedes enkelt- og flerreisevisum dersom en regelmessig deltar på offisielle møter, i konsultasjoner, forhandlinger eller utvekslingsprogrammer eller på arrangementer som mellomstatlige organisasjoner avholder på russisk territorium rutinemessig. Visum utstedes gebyrfritt.

For næringslivsfolk og representanter for organisasjoner i næringslivet:

 • En skriftlig anmodning fra den juridiske person eller selskap som er vertskap, en organisasjon eller et kontor eller deres underavdelinger, statlige eller lokale myndigheter i Den Russiske Føderasjon som organiserer handelskomiteer og industriutstillinger, konferanser og symposier avholdt på Den Russiske Føderasjons territorium. Den skriftlige anmodningen skal inneholde følgende opplysninger og skal leveres til konsulatavdeling i original eller fargekopi av god kvalitet:

  • for den juridiske personen, selskapet eller organisasjonen som inviterer: fullstendig navn, adresse i Russland og skattebetalers identifiseringsnummer;
  • for vedkommende som er invitert: fornavn og etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, tidspunkt for og formål med reisen, antall innreiser.
 • OBS! Anmodningen må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel. 

  Ambassaden forbeholder seg retten til å sjekke alle opplysninger i innbydelsen. Det utstedes både enkelt- og flerreisevisum.

For yrkessjåfører som utfører internasjonal transport av gods og personer mellom russisk og norsk territorium i kjøretøyer registrert i Den Russiske Føderasjon eller Norge eller i en av EUs medlemsstater:

 • En skriftlig anmodning fra den nasjonale organisasjonen (foreningen) for transportører i Norge (kun i original) som driver internasjonal transport på vei, der formålet med turene samt turenes varighet og hyppighet er oppgitt. Den skriftlige anmodningen skal inneholde følgende opplysninger:

  • for organisasjonen – organisasjonens fullstendige navn, adresse i Norge, organisasjonsnummer;
  • for yrkessjåføren – fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, turens formål og varighet, antall innreiser.
 • OBS! Innbydelsen må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

For journalister (gjelder ikke frilansjournalister) som reiser til Russland for å dekke spesielle arrangementer, gjennomføre intervju i samsvar med arbeidsgiverens oppdrag osv, men ikke for å arbeide i Russland som akkreditert journalist:

 • en attest eller annet dokument utstedt av en norsk yrkesorganisasjon som godtgjør at vedkommende er utdannet journalist (kun original);
 • en skriftlig anmodning fra søkerens arbeidsgiver som viser at formålet med reisen er å utføre journalistisk arbeid (kun original) og inneholder følgende opplysninger:

  • for organisasjonen – organisasjonens fullstendige navn, adresse i Norge, organisasjonsnummer;
  • for journalisten – fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.
 • OBS! Innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel. Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum.

For personer som deltar i vitenskapelig, kulturell eller kunstnerisk virksomhet, herunder utvekslingsprogrammer ved universiteter eller andre utvekslingsprogrammer:

 • en skriftlig anmodning fra vertsorganisasjonen om å delta i slik virksomhet som er spesifisert i anmodningen (original eller fargekopi av god kvalitet), og som inneholder følgende opplysninger:

  • for vedkommende som inviterer - organisasjonens fullstendige navn, juridisk adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;
  • for vedkommende som er invitert - navn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.
 • OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel. Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum. Visum utstedes gebyrfritt dersom formålet med reisen er tydelig spesifisert i framlagte dokumenter.

For skoleelever, studenter, høyeregradsstudenter og medfølgende lærere når formålet med reisen er studier eller annen opplæring, herunder innenfor rammen av utvekslingsprogrammer samt andre aktiviteter knyttet til utdanning:

 • dokumentasjon som godtgjør at vedkommende er skoleelev, student eller lærer. Eksempler på dokumentasjon: studiebevis utstedt av universitetet, internasjonalt studentkort eller brev fra vedkommendes lærested.
 • en skriftlig anmodning eller et opptaksbevis (original eller fargekopi av god kvalitet) fra universitetet, akademiet, instituttet, høyskolen eller skolen som er vertskap, eller bevis for de kursene de skal følge, som inneholder følgende opplysninger:

  • for vedkommende som inviterer: organisasjonens fullstendige navn, juridisk adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;
  • for vedkommende som er invitert: fornavn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall innreiser.
 • OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

  Ovennevnte gjelder kun personer som reiser til Russland for korttidsstudier, for å følge kurs eller forberedende kurs. For søknad om studievisum til Russland utover 3 måneder se arbeids- og studievisum.

  Det utstedes kun enkeltvisum. Visum utstedes gebyrfritt.

  Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum.

For deltakere på internasjonale idrettsarrangementer og personer som har i oppgave å ledsage dem (gjelder ikke supportere eller fans):

 • en skriftlig anmodning (original eller fargekopi av god kvalitet) fra vertsorganisasjonen: kompetente myndigheter, nasjonale idrettsforbund i Den Russiske Føderasjon og Den Russiske Føderasjons olympiske komité som inneholder følgende opplysninger:

  • for vedkommende som inviterer: organisasjonens fullstendige navn, juridiske adresse i Den Russiske Føderasjon, skattebetalers identifiseringsnummer;
  • for vedkommende som er invitert: navn, etternavn, fødselsdato, kjønn, statsborgerskap, passnummer, reisens formål og varighet, antall av innreiser.
 • OBS! En innbydelse må være undertegnet av en autorisert person og stemplet med organisasjonens offisielle stempel.

  Det utstedes både enkelt- eller flerreisevisum. Visum utstedes gebyrfritt for deltakere i internasjonale idrettsarrangementer for ungdom og ledsagere.

For deltakere i offisielle utvekslingsprogrammer organisert av vennskapsbyer:

 • en skriftlig anmodning (original eller fargekopi) fra øverste administrative leder/ordføreren i norsk by som bekrefter at søkeren er medlem i dennes delegasjon som reiser til vennskapsbyen på Den Russiske Føderasjons territorium, vedlagt en kopi av den offisielle innbydelsen fra øverste administrative leder/ordføreren i russisk vennskapsby.

  Visum utstedes gebyrfritt.