Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Interregionalt- og grenseoverskridende samarbeid

Regionalt- og grensenært samarbeid


2. november 2010 ble Avtalen om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge undertegnet i Oslo (avtalen trådte i kraft 29. mai 2012). I tillegg undertegnet den russiske og den norske utenriksministre en felles erklæring om styrking av det grenseoverskridende samarbeidet.

En protokoll om endringer i Vedlegget til Avtalen om forenkling av gjensidige reiser for grenseboere i Den Russiske Føderasjon og Kongeriket Norge av 2. november 2010 trådte i kraft 4. mars 2017. Avtalen omfatter nå hele Neiden-bygda. Dermed ble området med forenklet ordning for gjensidige reiser for grenseboere utvidet. Dette har gitt våre grenseboere mulighet til å besøke visumfritt minnesteder i Nord-Norge, som ble frigjort fra nazistenes okkupasjon i 1944 av Den røde armé.

Forbindelser mellom Murmansk, Arkhangelsk og Leningrad oblast, Republikken Karelen og Komi samt Nenets autonome område og norske regioner utvikles intensivt. Blant prioriterte samarbeidsretninger er energi, oljeservicenæringen, skipsbygging, fiskeforedling og oppdrett, utdanning av spesialister og forbindelser mellom høyere utdanningsinstitusjoner, samarbeid innenfor vitenskap og forskning, turisme og kulturutveksling.

Det 6. møte i arbeidsgruppen for regionalt og grensenært samarbeid under Den russisk-norske regjeringskommisjon for økonomisk, industrielt og forsknings- og teknologisamarbeid fant sted 18. juni 2019 i Murmansk. I arbeidet deltok Russlands viseminister for økonomisk utvikling I.Torosov og statssekretær i Norges nærings- og fiskeridepartement D.Bjarmann-Simonsen. Partene samarbeider på grunnlag av Plan for styrking av regionalt og grensenært samarbeid mellom Russland og Norge for perioden 2018-2022 som ble vedtatt av arbeidsgruppen.

Det er regelmessig avholdt russisk-norske businessforum «Russiske regioner». Under det 5. russisk-norske businessforum som fant sted i Oslo 15. november 2018 ble det holdt innlegg om det økonomiske potensialet og investeringsmulighetene i Moskva, Sankt-Peresburg samt Leningrad, Kaliningrad og Irkutsk oblast. Delegasjonen av byregjeringen i Moskva besøkte Oslo 2.-4. desember 2018.


Murmansk oblast

Spørsmålene knyttet til miljøvern, atomsikkerhet og strålevern, redningsoperasjoner, kultur, utdanning, helse og den sosiale sfæren har, tradisjonelt sett, hatt en viktig plass i samarbeidet mellom Murmansk oblast og norske regioner.

I mai 2014 avla guvernøren i Murmansk oblast et besøk til Norge for å delta i arrangementer knyttet til markeringen av den norske Grunnlovens 200-årsdag. I November 2015 ble det undertegnet samarbeidsavtale for 2015-2020 mellom regjeringen i Murmansk oblast og fylkeadministrasjon i Finnmark. 13. juni 2018 besøkte delegasjonen fra Finnmark ledet av fylkesordfører R.Vassvik Murmansk. 

En bilateral avtale av 2014 og deklarasjon om prioriterte samarbeidsretninger for 2017-2019 danner grunnlaget for samarbeid mellom regjeringen i Murmansk oblast og Troms fylke.

På kommunalt nivå utvikler seg vennskapsforbindelser mest effektivt mellom Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune. En samarbeidsplan for 2016–2019 mellom Petsjenga distrikt og Sør-Varanger kommune ble undertegnet 5. april 2016.

Siden 2011 har de russisk-norske grensesamarbeidsdager blitt arrangert årlig og arrangementet ble avholdt for åttende gang 5.-6. oktober 2018 i Nikel.

Innbyggerne i Murmansk oblast og Finnmark deltar aktivt i tradisjonelle «Barents skirennet», «Barents Spektakel» og ungdomsfestivalen «Raja rock».Deltakere i «Barents skirennet» gjennom 3 land: Norge, Russland og Finland, 2016.


Arkhangelsk oblast 

De norske fylkeskommunene Troms og Finnmark samt Nordland samarbeider med Arkhangelsk oblast på grunnlag av rammeavtaler. Relasjonene mellom Arkhangelsk oblast og de nordnorske kommunene utvikles mest innen utdanning, på sosialfeltet, innen kultur, helse og turisme.

Guvernøren i Arkhangelsk oblast besøkte Norge i oktober 2014 for å delta i feiringen av 70-års jubileet for Den røde armés frigjøring av Nord-Norge.

Det ble etablert vennskapsforbindelser mellom Arkhangelsk og norske byer Vardø og Tromsø.

Samarbeidet med Norges arktiske universitet (Tromsø), Høgskolen i Harstad (Troms), Høgskolen i Bodø, Høgskolen i Narvik (Nordland) og Høgskolen i Alta (Finnmark) er den viktigste retningen i det internasjonale arbeidet av Det nordlige (arktiske) føderale universitet (SAFU) oppkalt etter Mikhail Lomonosov.


Leningrad oblast

Leningrad oblast samarbeider aktivt mest med Nordland fylke. De prioriterte samarbeidsretningene er kultur, utdanning, ungdomspolitikk, sosialfeltet samt videreutdanning av offentlige ansatte og representanter for den sosiale sektoren, sosial sfære.

I forbindelse med markeringen av 30 års jubileum av samarbeid mellom Nordland og Leningrad oblast besøkte guvernøren i Leningrad oblast A.Drozdenko Bodø 28.-31. mai 2018.


Republikken Karelen

Republikken Karelen utvikler forbindelser med Nord-Norge først og fremst innenfor utdanning, helse, kultur, idrett og ungdomspolitikk. Samarbeidet skjer også om støtte til urfolk, miljøvern og studier av natur- og kulturarv.

Karelen vitenskapelige senter under Det russiske vitenskapsakademiet og Petrozavodsk statlige universitet samarbeider med norske høyere utdanningsinstitusjoner og forskningssentre. Petrozavodsk statlige universitet har etablert en sommerskole for russisk språk for studenter fra Norge og Danmark.

I løpet av de siste årene aktiviseres samarbeidet innen helsesektoren. Blant de viktigste norske samarbeidspartnerne er Troms fylkeskommune, Barne-, familie- og ungdomsdirektoratet i Nord-Norge og Norges Røde Kors.

Vennskapsforeningen Karelen-Norge har eksistert i mange år og organiserer besøk av norske delegasjoner til regionen.


Republikken Komi

Blant de prioriterte retningene i samarbeidet mellom Republikken Komi og Norge er kultur, den sosiale sfæren og miljøvern. Republikken Komi har samarbeidsavtaler med Troms og Nordland fylke.

Helseministeriet i Republikken Komi og Norges helse- og omsorgsdepartement deler formannskapet i Barentsrådets (BEAC) arbeidsgruppe for helse og sosiale spørsmål i 2018‑2020. 


Nenets autonome område

Blant de viktigste retninger i samarbeidet mellom Nenets autonome område og nordnorske fylker er kultur, idrett, ungdomspolitikk, helse, miljø og urfolk. 

Det realiseres prosjekter innen helse – telemedisin (Innovative tilnærminger og teknologier for å forbedre livskvaliteten til befolkningen i det høye nord) og kampen mot diabetes.

Fiskeoppdrett og økoturisme er blant perspektive samarbeidsområder.