Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Hva trenger jeg for å jobbe i Russland?

ARBEIDS- OG STUDIEVISUM

For å søke om arbeids- eller studievisum må følgende dokumenter innleveres:

 1. Utfylt søknadsskjema, nasjonalt pass, et passbilde, betalt reiseforsikring (se generelt om visa til Russland). Passet må være gyldig i minst 1,5 år utover visumets utløpsdato;
 2. En offisiell innbydelse (kun i original) utstedt av Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Den som inviterer visumsøkeren til å studere eller arbeide i Russland må søke om innbydelse hos den lokale avdelingen av den føderale migrasjonstjeneste. Innbydelsen sendes direkte til søkeren. 
 3. For studie- eller arbeidsvisum skal man presentere en negativ HIV-test i original. HIV-testen må innholde informasjon om pasienten, original underskrift av legen og den medisinske organisasjonens stempel. HIV-testen må ikke være eldre enn 3 måneder. 

Det utstedes kun enkeltvisum som varer i maksimum i 90 dager. Søknad om forlengelse av visum må leveres til Den Russiske Føderasjons føderale migrasjonstjeneste. Reiseforsikringen må dekke hele perioden det søkes om.


OM FORENKLET PROSEDYRE FOR UTSTEDELSE AV ARBEIDSTILLATELSE TIL HØYT KVALIFISERTE SPESIALISTER

Som høyt kvalifisert spesialist (i det videre kalt HKS) regnes en utenlandsk borger med arbeidserfaring, kunnskaper eller ferdigheter innenfor et konkret virksomhetsområde dersom hans/hennes arbeid i Den Russiske Føderasjon vil kunne gi en lønn (et honorar) på to millioner rubler per år eller mer.   

HKS er berettiget til følgende:

 1. Arbeidstillatelse utstedes for avtaler som gjelder for inntil 3 år og kan fornyes et ubegrenset antall ganger (men ikke lengre enn for 3 år for hver slik fornyelse). 
 2. Dersom arbeidet skal utføres i flere føderasjonssubjekter i Den Russiske Føderasjon vil arbeidstillatelsen gjelde for alle disse områdene. 
 3. Familiemedlemmer (ektefelle, barn under 18 år og arbeidsuføre barn som den høyt kvalifiserte spesialistenforsørger) kan etter ønske få utstedt oppholdstillatelse som vil være gyldig så lenge arbeidsavtalen til HKS er gyldig. 
 4. En høytkvalifisertspesialist kan i løpet av 30 arbeidsdager søke etter ny arbeidsgiver dersom arbeidsforholdet opphører før avtalens utløp. Den utstedte arbeidstillatelsen, visumet eller oppholdstillatelsen vil gjelde i den perioden. 
 5. Etvanligearbeidsvisummed flere innreiser gjelder så lenge arbeidsavtalen er gyldig, dog ikke utover 3 år. Visumet kan fornyes med den periode som tilsvarer gyldigheten til en arbeids-ellerprivatrettslig avtale, men ikke med mer enn for 3 år ved hver slik fornyelse.
 6. Kravet om legeattester for å få utstedt arbeidstillatelse faller bort (legeattest som bekrefter at man ikke er HIV-infisert må inn leveres for å få utstedt visum med varighet utover 3 måneder). 
 7. Det er mulig å bli skatteresident fra man starter i arbeidetdersom arbeidets varighet iht. avtalen overstiger 183 dager. 

Det er to fremgangsmåter for å søke om tillatelse som HKS:

Nr.1: søknad om tillatelse som høyt kvalifisert spesialist leveres til Russlands føderale migrasjonstjeneste (FMS) av arbeidsgiver eller oppdragsgiver. 

Nr.2: en spesialist kan selv erklære seg som høyt kvalifisert spesialist. I dette tilfelle leveres søknaden til Russlands føderale migrasjonstjeneste (FMS) sin representasjon i utlandet eller til Den Russiske Føderasjons diplomatiske representasjon eller konsulat.

Hvem kan søke om å bruke en HKS etter forenklet prosedyre:

 1. russiske kommersielle organisasjoner
 2. russiske vitenskapelige organisasjoner eller institusjoner for fagutdannelse eller helsevesen. 
 3. Akkrediterte organisasjoner som utøver virksomhet av vitenskapelig, vitenskapelig-teknisk eller innovasjonsmessig karakter, forsøksvirksomhet, utprøving og personalutvikling
 4. akkrediterte avdelingskontorer til utenlandske juridiske personer 
 5. organisasjoner som i løpet av 2 år, frem til søknadsdato, ikke har vært straffet for ulovlig bruk av utenlandske borgere eller statsløse personer til arbeid i Den Russiske Føderasjon, samt at de på søknadstidspunktet ikke har uoppgjorte forpliktelser ifm. en idømt straff for administrative lovbrudd. 

Fremgangsmåte for utstedelse av arbeidstillatelse som HKS:

1. fase: Arbeidsgiver, oppdragsgiver eller befullmektiget representant (som handler etter fullmakt) leverer til Russlands føderale migrasjonstjeneste (Senteret for pass- og visumspørsmål under Russlands FMS) en søknad  om arbeidstillatelse som HKS. Saksbehandlingstiden er 14 dager.

Oversikt over dokumenter som skal innleveres:

 • Søknad om arbeidstillatelse som HKS
 • Arbeidsavtale eller privatrettslig avtale med HKS (i original)
 • Skriftlig bekreftelse hvor arbeidsgiver eller oppdragsgiver forplikter seg til å betaleutgifter(erstatte) ved en evt. utvisning av HKS fra Den Russiske Føderasjon
 • Kopi av bevis om statlig registrering som juridisk personell er utskrift fra Det statlige register over avdelingskontorer til utenlandske juridiske personer akkreditert etter fastsatte regler i Den Russiske Føderasjon, dersom arbeidsgiver er et avdelingskontor til en utenlandsk juridisk person 
 • kvittering for betalt saksbehandlingsgebyr (2000 rubler);
 • fargebilde av HKS (1 stk)

2. fase: Avhengig av utfallet, utstedes det en innreiseinvitasjon til Den Russiske Føderasjon og en arbeidstillatelse (eller et begrunnetavslag).

 1. Innreiseinvitasjonenutstedes til arbeidsgiver som overleverer den til HKS. HKS søker om visum ved Den Russiske Føderasjonens konsulat på bakgrunnavinvitasjonen.
 2. Arbeidstillatelsen utstedes til HKS personlig etter ankomst til Russland og ved fremleggelse av et dokument som bekrefter vedkommendes identitet og som Den Russiske Føderasjonen anerkjenner som identitetsdokument. 

3.fase: Arbeidsgiver eller oppdragsgiver er forpliktet innen 30 dager fra arbeidstillatelsens utstedelsesdato til å legge frem for Den russiske migrasjonstjenesten opplysninger om at HKS er blitt registrert hos skattemyndighetene i Den Russiske Føderasjon. 

4.fase:  Arbeidsgivererogså pålagt å registrereutenlandsk arbeidstaker på oppholdsstedet innen 3 dager etter HKS’ ankomst.

5.fase: Arbeidsgiver rapporterer til Den russiske migrasjonstjenesten hvert kvartal om innfrielsen av sine forpliktelser om lønnsutbetaling samt om evt. heving av arbeidsavtalen. 

Resultat: prosessen med utstedelse av arbeidstillatelse og arbeidsviusm vil ta fra 14 til 34 dager.

For nærmere informasjon vennligsthttp://www.fms.gov.ru/