Den Russiske Føderasjons Ambassade i Norge
(+47) 22 55 32 78
(+47) 22 44 06 08
/

Generelt om visa

For visum f.o.m. 1. januar 2017 bruk bare følgende link.

Kjære besøkere!

Vi tiltrekker Deres oppmerksomhet til at dokumentene til visumutstedelse bare innleveres til Konsulatavdeling ved Den Russissike Føderasjons Ambassade i Norge ved personlig henvendelse.

Hvis De vil innlevere dokumentene fra Deres slektninger, venner, kolleger osv., må Dere henvende til Visumsenteret.

Legg merke til at vi opphører å motta visumsøknader i papirformat fra 30. september 2013. Vi ber vennligst å utfylle digitale visumsøknader nøyaktig og ansvarsbevisst.

Visumsøknader med feil blir ikke behandlet!

Vi vil henlede Deres oppmerksomhet og opplyse at Konsulatavdelingen ved Den Russiske Føderasjons Ambassade IKKE MOTTAR dokumenter vedr. søknad om visum som sendes I POSTEN.

Eventuelle dokumenter skal sendes til Det russiske visumsenteret i Oslo (postadresse: TRAVEL ASSISTANCE SERVICES (TASS) AS, Fridtjof Nansens plass 9, 0160 Oslo).

Konsulærgebyret innbetalt til Ambassadens konto, refunderes ikke når dokumenter fremsendes i posten.

Vennligst vær oppmerksom!


Den Russiske Ambassade går over til elektronisk visumsøknadsskjema fra 30.september 2013. Før å søke om visum er det nødvendig å fylle og skrive ut søknadsskjema, som er på nettsida http://visa.kdmid.ru/. I overgangsperiode til 30.september 2013 tas det imot søknadsskjemaer som er skrevet for hånd og elektroniske visumsøknadsskjemaer i også.

Behandlingen av søknaden starter kun etter at all nødvendig dokumentasjon er levert til konsulatavdeling. Konsulatavdeling mottar ikke dokumentasjon som er sendt på faks.

Følgende dokumentasjon skal innleveres uansett type visum det søkes om:

 1. Utfylt søknadsskjema. Søknadsskjemaet skal dateres og undertegnes av søkeren personlig. Alle spørsmål i søknadsskjemaet skal besvares på russisk, norsk eller engelsk med blokkbokstaver. Falske eller villedende opplysninger samt det å unnlate å gi relevante opplysninger i søknadsskjema kan føre til at søknaden blir avslått. Rettelser i søknadsskjema er ikke tillatt. Søkeren kan bli bedt om å dokumentere opplysninger gitt i søknadsskjemaet.
 2. Gyldig pass (kun original). Passet skal ha minst to blanke sider og må være gyldig i minst 6 måneder utover visumets utløpsdato. Skader i passet (særlig på ildesiden) vil føre til avslag på visumsøknad.
 3. Et nytt passbilde limt i øvre høyre hjørne av søknadsskjemaet.

  Fotografiet skal være:

  • 35x45 mm 
  • maksimalt 6 måneder gammelt, og ligne på søker 
  • vise hele ansiktet 
  • uten hodeplagg, slør eller hatt 
  • tatt mot en lys bakgrunn 
 4. Dersom kravene ovenfor ikke er oppfylt, vil søkeren bli bedt om å innlevere et nytt fotografi som tilfredsstille kravene. 

 5. Reiseforsikring gyldig i Russland som inneholder søkerens navn og gyldighetsperiode. Gyldighetsperioden må dekke hele perioden og alle dagene søker kommer til å oppholde seg i Russland. Ved søknad om flerreisevisum skal reiseforsikringens gyldighetsperiode dekke minst 90-dagers opphold i Russland i løpet av de første 180 dager av visumets gyldighetsperiode. 

Enkeltvisum og visum for to innreiser utstedes for opphold med inntil 90 dagers varighet. Det er mulig å søke om enkeltvisum gjentatte ganger, også etter hverandre, men den samlede oppholdstiden i Russland kan ikke overskride 90 dager i en 180 dagers periode. Gebyret for å behandle søknad om visum for både norske statsborgere og EU-borgere beløper seg til NOK 315 (EUR 35) dersom behandlingstiden er 4-10 arbeidsdager. Hastevisum kan utstedes i løpet av 1-3 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 630 (EUR 70).

Søkeren kan bli kalt inn til et intervju. Konsulatavdeling forbeholder seg retten til å stille spørsmål om personlige, økonomiske, forretnings- eller bedriftsmessige forhold samt om søkerens næringslivspartnere, slektninger og kontakter i Russland. 

Flerreisevisum kan utstedes med inntil fem års gyldighet.

Man kan søke om flerreisevisum med inntil ett års gyldighet forutsatt at vedkommende i løpet av foregående år har fått minst ett visum og har benyttet seg av det i samsvar med lovgivningen om innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon og at det er grunnlag for å anmode om flerreisevisum;

Man kan søke om flerreisevisum med minst to og høyst fem års gyldighet forutsatt at vedkommende i løpet av de to foregående år har benyttet seg av ettårig flerreisevisum i samsvar med lovgivningen for innreise og opphold i Den Russiske Føderasjon at og at vedkommende fortsatt har gyldig grunn til å anmode om flerreisevisum.

Ved utstedelsen av flerreisevisum kan man oppholde seg i Den Russiske Føderasjon i inntil 90 dager per tidsrom på 180 dager. Det må dokumenteres forsikring for den første innreiseperioden. Reiseforsikringens gyldighetsperiode bør fremgå av brevet som utstedes av forsikringsselskapet.

Flerreisevisum kan behandles i løpet av 10 arbeidsdager mot et gebyr på NOK 315 (EUR 35). Gebyret skal ikke betales før en konsulatmedarbeider har sjekket alle nødvendige dokumenter.

Visumgebyr må betales uavhengig av om visum blir innvilget eller avslått og gebyret refunderes ikke. Visum type, gyldighetsperiode og utstedelsesdato for visum kan ikke endres.

Når søknaden er tatt imot, blir det utstedt kvittering med angitt hentedato. Kvitteringen må forevises ved avhenting. 

Ved avhenting bør søkeren kontrollere opplysninger i visumet (passnummer, fødselsdato, gyldighetsperiode) og om nødvendig returnere det til konsulatavdeling for korrigering. Konsulatavdeling påtar seg intet ansvar for feil som ikke er blitt oppdaget i tide og rettet før avreise fra Norge.

Dersom man har byttet pass og det nye passet ikke inneholder gyldig russisk visum bør det gyldige russiske visumet overføres til det nye passet. For å gjøre dette må det rettes en henvendelse til konsulatavdeling hvor visumet ble utstedt.

Det er ikke mulig å ha to gyldige visa samtidig. Dersom man søker om et nytt visum før gyldighetsperioden for det siste visumet utløper, blir det første visumet annullert.

Dersom søkeren tidligere var russisk statsborger og senere emigrerte, skal det innleveres bekreftelse på at vedkommende ikke er russisk statsborger lenger (dette gjelder dersom man forlot Russland etter 6. februar 1992). Slik bekreftelse kan f. eks. være en løsningserklæring utstedt av Russlands Ambassade. I motsatt fall blir søknaden ikke tatt imot. Russiske statsborgere kan reise inn og ut av Russland kun med gyldig russisk pass.

Statsborgere av tidligere Sovjetunionens republikker som har bilaterale visumfrie avtaler med Den Russiske Føderasjon (Armenia, Aserbajdsjan, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Tadsjikistan, Ukraina og Usbekistan), reiser inn i Russland med deres nasjonale pass eller andre dokumenter nevnt i disse avtaler.

Opplysninger angående tilstedeværelse av begrunnelser for avslag på innreisetillatelse til Den Russiske Føderasjons territorium av utenlandske borgere kan man i forveien finne på Den Russiske Føderasjons Føderale migrasjonstjenestes nettside www.fms.gov.ru i avsnitt "informasjonsservice" ved å innføre personlige data i tilsvarende søknadsfelter.